Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający:
Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna
Ul. Kolberga 3/10
31-160 Kraków

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na świadczeniu usług hotelowo-restauracyjnych oraz dotyczących najmu nieruchomości wg następującej specyfikacji:

 1. Usługi świadczone będą w związku z organizacją kursów językowych
 2. Planuje się zorganizowanie 9 kursów w okresie kwiecień 2009r. - grudzień 2010r.
 3. Każdy kurs zorganizowany zostanie dla 1 grupy szkoleniowej składającej się z 8-12 uczestników kursu i lektora;
 4. Czas trwania jednego kursu szkoleniowego dla jednej grupy wynosi 5 dni (40 godzin szkoleniowych);
 5. Termin organizacji każdego z kursów zostanie zarezerwowany z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem i potwierdzony nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu; termin rezerwacji nie dotyczy zaplanowanych dwóch pierwszych kursów których planowane terminy podano w punkcie 9.
 6. Pensjonat/hotel/ośrodek szkoleniowy musi zapewnić zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z łazienkami o podwyższonym standardzie, pełne wyżywienie uczestników kursów i lektora (3 posiłki dziennie, w tym obiad), przerwy kawowe w trakcie trwania kursu (poczęstunek + napoje ciepłe i zimne), salę szkoleniową.
 7. Pensjonat/hotel/ośrodek szkoleniowy musi mieć możliwość przyjęcia jednorazowo co najmniej: 2 grupy szkoleniowe (minimum 26 miejsc noclegowych) oraz zapewnić co najmniej 2 sale szkoleniowe.
 8. Każda sala szkoleniowa musi pomieścić w komfortowych warunkach co najmniej 14 osób oraz musi być wyposażona w krzesła, stoły (ustawione w formie podkowy lub okrągłego stołu), białe tablice sucho-ścieralne, pisaki do tablic, odtwarzacze kasetowe i CD, w tym, w co najmniej jednej sali musi znajdować się telewizor wraz z odtwarzaczem DVD;
 9. Planowany termin pierwszego i drugiego cyklu szkoleniowego to 21-25.04.2009 oraz 6-10.05.2009,
 10. Proponowana cena musi być podana wg następującego rozkładu:
  • za zakwaterowanie 1 uczestnika kursu/1nocleg
  • za całodzienne wyżywienie (3 posiłki + przerwy kawowe) 1 uczestnika kursu/1 dzień,
  • za zakwaterowanie 1 lektora kursu/1nocleg
  • za całodzienne wyżywienie (3 posiłki + przerwy kawowe) 1 lektora/1 dzień,
  • za wynajem sali szkoleniowej/1 godzina szkoleniowa
 11. Lokalizacja pensjonatu/hotelu/ośrodka szkoleniowego - Gliczarów Górny.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych dotyczących wykonania poszczególnych punktów zamówienia wg przesłanego zapytania. Oferta musi być kompletna i obejmować wszystkie części zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w harmonogramie wynajmu ośrodka.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zorganizowania mniejszej ilości kursów (ale nie mniej niż 6).

Kryteria wyboru ofert:

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Maksymalnie można zdobyć 100 punktów.

 1. Oferty będą badane w stosunku do ceny minimalnej, za którą wykonawca otrzyma 80 punktów. Dalsze oferty będą oceniane wg wzoru: Ilość punktów = cena minimalna/cenę badaną * 100
 2. Ocena kryterium nr 2 nastąpi na podstawie liczby przyznanych punktów; maksymalnie w tej części wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Ocenie podlegać będzie: powierzchnia sal szkoleniowych, dodatkowe - inne niż wymagane zapytaniem - wyposażenie sal (np. dodatkowe urządzenia audiowizualne, klimatyzacja itp.), dostępność miejsc parkingowych, standard pokoi hotelowych, standard wyżywienia, ogólny standard ośrodka). Punkty będą przyznawane po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Miejsce i termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 09.04.2009r. do godz. 13.00.
Miejsce składania ofert: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna, ul. Armii Krajowej 95 w Krakowie.
Dopuszczalne jest złożenie oferty w formie pisemnej lub przesłanie oferty via e-mail na adres:
Za termin złożenia oferty uznana zostanie data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Termin podpisania umowy i warunki płatności:

O złożeniu oferty najkorzystniejszej wykonawca zostanie poinformowany w dniu 14.04.2009r. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie.

Wynagrodzenie płatne będzie w częściach, każdorazowo po zorganizowaniu pojedynczego kursu.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentów, które zgodnie z prawem siedziby Wykonawcy stanowią podstawę wypłaty wynagrodzenia.

Dodatkowe informacje:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt.: Szkolenia językowe dla dorosłych finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonawca zobowiązany zostanie do udostępnienia dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia, w tym dokumentacji finansowej, dla potrzeb kontroli.

Szczegółowe informacje nt. zamówienia można uzyskać w biurze projektu przy ul. Armii Krajowej 95, telefonicznie pod numerem: 012 622 72 65 lub via e-mail:

Zamawiający:
Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna
Ul. Kolberga 3/10
31-160 Kraków

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na udostępnieniu 4 sal szkoleniowych, na przeprowadzenie kursów językowych w okresie marzec-grudzień 2009, zgodnie z następującą specyfikacją:

Grupa Dni i godziny zajęć Całkowita ilość godzin lekcyjnych (45'')
przypadających na kurs
1. Pn/śr 18.15-19.45 120
2. Wt/czw 16.30-18.00 120
3. Sob 9.00-12.15 120
4. Pt 17.15-20.30 120
5. Wt/czw 19.10-20.40 120
6. Wt/czw 17.30-19.00 120
7. Wt/czw 17.30-19.00 120
8. Pt 17.15-20.30 120
9. Pn/śr 19.10-20.40 120
10. Wt/czw 17.30-19.00 120
X Razem 1200
 1. jedna godzina lekcyjna to 45 minut,
 2. planowany termin rozpoczęcia zajęć to druga połowa marca 2009,
 3. każda sala musi pomieścić w komfortowych warunkach 14 osób,
 4. wszystkie sale muszą być wyposażone w krzesła, stoły (ustawione w formie podkowy lub okrągłego stołu), białe tablice sucho-ścieralne, pisaki do tablic, odtwarzacze kasetowe i CD, w tym w co najmniej dwóch salach musi znajdować się telewizor wraz z odtwarzaczem DVD,
 5. w budynku gdzie są zlokalizowane sale, musi mieścić się recepcja wraz z ogólnie dostępną kserokopiarką oraz osoba, która będzie kierować kursantów do sal,
 6. czas trwania kursów: marzec - grudzień 2009,
 7. proponowana cena powinna być podana za 1 godzinę lekcyjną - 45 minut,
 8. lokalizacja sal - KRAKÓW - BRONOWICE NOWE

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych dotyczących wykonania poszczególnych punktów zamówienia wg przesłanego zapytania. Oferta musi być kompletna i obejmować wszystkie części zamówienia.
Do oferty muszą być dołączone zdjęcia oferowanych sal szkoleniowych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w harmonogramie wynajmu sal.

Kryteria wyboru ofert:

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Maksymalnie można zdobyć 100 punktów.

 1. Oferty będą badane w stosunku do ceny minimalnej, za którą wykonawca otrzyma 80 punktów. Dalsze oferty będą oceniane wg wzoru: Ilość punktów = cena minimalna/cenę badaną * 100
 2. Ocena kryterium nr 2 nastąpi na podstawie liczby przyznanych punktów; maksymalnie w tej części wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Ocenie podlegać będzie: powierzchnia sal, dodatkowe - inne niż wymagane zapytaniem - wyposażenie sal (np. dodatkowe urządzenia audiowizualne, klimatyzacja itp.), dostępność miejsc parkingowych. Punkty będą przyznawane po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Miejsce i termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 17.03.2009 r. do godz. 13.00.
Miejsce składania ofert: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna, ul. Armii Krajowej 95 w Krakowie.
Dopuszczalne jest złożenie oferty w formie pisemnej lub przesłanie oferty via e-mail na adres:
Za termin złożenia oferty uznana zostanie data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Termin podpisania umowy i warunki płatności:

O złożeniu oferty najkorzystniejszej wykonawca zostanie poinformowany w dniu 18.03.2009 r. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentów, które zgodnie z prawem siedziby Wykonawcy stanowią podstawę wypłaty wynagrodzenia.

Dodatkowe informacje:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt.: Szkolenia językowe dla dorosłych finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonawca zobowiązany zostanie do udostępnienia dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia, w tym dokumentacji finansowej, dla potrzeb kontroli.

Szczegółowe informacje nt. zamówienia można uzyskać w biurze projektu przy ul. Armii Krajowej 95, telefonicznie pod numerem: 012 622 72 65 lub via e-mail:

reklama

Styl Życia

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl